STIFTELSEURKUND för NAFTALIFONDEN

Makarna Anna-Lisa f. Simons och Nils Naftali Bertlin har idag gemensamt beslutat att grunda en stiftelse med namnet Naftalifonden.

ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att stödja människor i nödsituationer såsom vid akut brist ifråga om de mest grundläggande behoven i livet. Konkret kan det handla om ett par nya skor, mat för dagen, kläder och hygienartiklar. Syftet uppfylls också genom stipendier för yrkesinriktade studier och inköp av utrustning som krävs för förverkligandet av studiemålet. Medel kan mot godtagbar förklaring ges för att stödja andra organisationers, föreningars och församlingars verksamhet i synnerligen behjärtansvärda fall. Målområdet är i första hand det svensktalande Österbotten men också behov utanför området kan komma ifråga då anknytning eller koppling till nämnda geografiska område anses relevant. Detta gäller då i första hand fadderverksamhet i utsatta områden var som helst i världen och kan inkludera akut sjukvård samt operationer.

Medel avsätts årligen för skötseln av familjegravar till stiftarna vid Oxkangar begravningsplats och Vörå kyrkogård om ej annat tydligt föreskrivits.

Stiftelsen kan ge bidrag på eget initiativ såväl som på ansökan enligt stiftelsens regler.

STADGAR
För stiftelsen gäller bifogade och av stiftarna undertecknade stadgar.

KAPITAL
Styrelsen upprättar nödvändiga bankkonton i stiftelsens namn dit grundkapitalet 193 442,69 euro överförs. Syftet med grundkapitalet är köpet av specifik bostadslägenhet vars årliga hyresöverskott skall användas för stiftelsens ändamål. Köpesumman är på förhand bestämd till 185 000 euro. Styrelsen ansvarar för att en viss procent av avkastningen fonderas för upprätthållandet av bostadens skick i enlighet med tidens krav.

Objektbeskrivning: Asunto Oy Mustasaaren Sirius Bostads Ab aktier nr 6599-7336, som berättigar till besittning av lägenheten på adressen Paulsvägen 3 bst 12, 65610 Korsholm. Enligt bolagsordningen omfattar bostaden 4r+k+b. Ytan är enligt disponentintyget 88 m². Med detta köpebrev följer även biltaksaktierna 9991-9995 samt nr 9996-10000 som berättigar till platserna nr 15 och 16.

Till nämnda bostad söks hyresgäster med omsorg och visad hänsyn till bostadsbolagets övriga boende som i huvudsak består av pensionärer. Yngre hyresgäster kan komma ifråga där liv och leverne överensstämmer med stiftelsens krav och gällande bostadsordning vilket bedöms från fall till fall av styrelsen. Om och när styrelsen anser det vara motiverat får nämnda bostadslägenhet avyttras, dock enbart i syfte att bostadens värde används för inköp av annan aktielägenhet som bättre motsvarar tiden, behoven och den ekonomiska situationen. Åtgärden får inte äventyra stiftelsens verksamhet, tvärtom anses befrämja och säkerställa den.

Överskottsmedel efter lägenhetsköpet används i enlighet med direktiven för stiftelsens syfte och löpande verksamhet.

STYRELSEN
Till ordförande för styrelsen utses Dan Tage Bertlin med ett tillsvidare förordnande. För följande ledamöter är mandattiden tre (3) kalenderår:
– Ruth Karin Elisabeth Bertlin f. Malmberg
– Sonja Katri Susann Bertlin f. Hinkkanen