STADGAR FÖR NAFTALIFONDEN

§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är NAFTALIFONDEN sr och hemorten är VÖRÅ, Finland.

§ 2 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens primära ändamål är att stödja människor i nödsituationer såsom vid akut brist ifråga om de mest grundläggande behoven i livet. Konkret kan det handla om ett par nya skor, mat för dagen, kläder och hygienartiklar.

Syftet uppfylls också genom stipendier för yrkesinriktade studier och inköp av utrustning som kan krävas för förverkligandet av ändamålet.

Medel kan även mot godtagbar förklaring ges för att stödja andra organisationers, föreningars eller församlingars verksamhet i synnerligen behjärtansvärda fall.

Målområdet är i första hand det svensktalande Österbotten men också behov utanför området kan komma ifråga då anknytning eller koppling till nämnda geografiska område anses relevant. Detta gäller då i första hand fadderverksamhet i utsatta områden var som helst i världen och kan inkludera akut sjukvård samt operationer.

Medel används årligen för skötsel av stiftarnas familjegravar i enlighet med stiftelseurkundens direktiv och i harmoni med angiven kyrkogårds egna regler.

Syftet möjliggörs genom det årliga överskottet av hyran för aktielägenhet.

§ 3 Grundkapitalet
Stiftelsens grundkapital är 193 442,69 euro, som deponerats i angiven bank, med huvudsyftet att köpa en av stiftarna föreskriven lägenhet, vars hyresöverskott årligen används för stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan ta emot bidrag, donationer och testamenten samt utöka sin egendom, genom inköp av fler lägenheter. Dock inte genom att bedriva affärsverksamhet.

§ 4 Medelsförvaltning
Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig och medlen ska förvaltas med beaktande av de rådande förhållandena på ett sådant sätt att kapitalet inte endast bevaras utan också utökas med ändamålsenliga åtgärder.

§ 5 Stiftelsens ledning
Stiftelsen leds av en styrelse bestående av ordföranden och minst två (2) och maximalt tre (3) ledamöter. Den första styrelsen är vald av stiftelsens grundare. Styrelsen kompletterar därefter sig själv.

Styrelsen väljer en allmän ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna. Ersättaren får närvara vid styrelsens möten men äger rösträtt endast om styrelsen inte är fulltalig.

Revisor utses av styrelsen enligt gällande lagar om revision för stiftelser.

§ 6 Räkenskapsperiod och revision
Stiftelsens räkenskapsår är ett kalenderår. Undantag gäller den första räkenskapsperioden som börjar dagen för stiftelseurkundens undertecknande och fram till därpå följande årsslut.

Räkenskaperna och styrelsens berättelse om stiftelsens verksamhet under det föregående året skall överlämnas till revisorn efter årsmötet. Om revisorns berättelse ger anledning till det, ska styrelsen sammanträda inom maj månad för att besluta om de åtgärder som revisionsberättelsen föranleder.

§ 7 Styrelsens årsmöte
Styrelsen sammankallas till årsmöte före utgången av mars månad. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• godkänna och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen om stiftelsens verksamhet under föregående år
• fastställa budgeten för följande verksamhetsår
• fastställa arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
• val av revisor och en reserv

§ 8 Stiftelsens företrädare
Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande eller två styrelseledamöter tillsammans.

§ 9 Styrelsens verksamhet
• styrelsen sammankallas av ordföranden muntligt eller via e.post
• styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande eller saknad ledamot kompletterats av ersättare
• vid styrelsemöten förs protokoll som undertecknas av samtliga styrelseledamöter
• aktivt undersöka föremål för stödinsatser och ta ställning till ansökningar som inkommit till stiftelsen
• till myndigheterna överlämna lagstadgade utredningar och övriga uppgifter samt utan dröjsmål till den myndighet som den vid tidpunkten gällande lagstiftningen förutsätter leverera officiellt styrkta avskrifter av bokslutet, specifikationerna till balansräkningen, revisorns yttrande och verksamhetsberättelsen samt meddelande om att styrelseledamöter har bytts ut eller rätten att företräda stiftelsen har ändrat

§ 10 Ändring av stadgarna
Om det konstateras att det är nödvändigt att ändra stiftelsens stadgar på grund av att förhållanden har ändrats eller av något annat skäl måste stiftelsen se till att de ändras och begära att stadgeändringen fastställs av Patent- och registerstyrelsen.

§ 11 Upplösning av stiftelsen
Stiftelsen kan bara upplösas om det saknas förutsättningar för att stiftelsen kan bedriva sin verksamhet.
Vid oförmåga eller annan orsak, som hindrar styrelsen att fortsättningsvis bära ansvaret för Naftalifondens förvaltning, överlåts stiftelsen i sin helhet med tillgångar till motsvarande solid stiftelse, bank eller organisation med ambitionen att genom sin förvaltning respektera och uppfylla grundarnas yttersta vilja med Naftalifondens egendom och årliga avkastning.